Oferta - wynajem lokalu w Łukowie przy ul. Warszawska 8/2

Zakład Gospodarki Lokalowej w Łukowie
zaprasza do składania ofert na najem lokalu użytkowego w Łukowie przy ul. Warszawska 8/2

  1. Lokal składa się z jednego pomieszczenia usytuowanego na parterze oraz oddzielnego pomieszczenia sanitarnego o ogólnej powierzchni użytkowej 27,00 m.

Lokal posiada następujące urządzenia techniczne: instalację elektryczną, wodociągowo – kanalizacyjną.

  1. W ofercie należy podać:
  2. a) proponowaną miesięczną stawkę czynszu za 1m2użytkowej w kwocie netto (proponowana miesięczna stawka czynszu nie uwzględnia opłat za energię elektryczną, zużycie wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości).
  3. b) rodzaj działalności gospodarczej, jaka będzie prowadzona w w/w lokalu (w przypadku planowego rozpoczęcia działalności gospodarczej oświadczenia oferenta, że nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej oraz informację o rodzaju działalności, jaka będzie prowadzono w w/w lokalu).
  4. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości jednego tysiąca złotych do ostatniego dnia składania ofert tj. 31 sierpnia 2023 r. w kasie ZGL w Łukowie ul. Warszawska 19.
  5. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie, ul. Warszawska 19 w terminie do dnia31 sierpnia 2023 r. do godziny 14:00 z dopiskiem ,,Najem Lokalu – Warszawska”.
  6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 sierpnia 2023 r. o godz. 14:30 w siedzibie ZGL w Łukowie ulica Warszawska 19. Po wyborze oferty zostanie zwrócone wadium, oferentom, których oferty nie zostały wybrane. Wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana pozostaje w ZGL w Łukowie na poczet kaucji. Informację o przetargu można uzyskać
    pod nr tel. 25 798 25 54 w godzinach 700 – 1500.

Zastrzegamy prawo zamknięcia przetargu bez wyboru oferty.