Zakład Gospodarki Lokalowej (ZGL) jest zakładem budżetowym Miasta Łuków, jego celem jest wykonywanie w imieniu Miasta Łuków zwykłego zarządu mieniem wchodzącym w skład gminnego zasobu mieszkaniowego przekazanego w zarządzanie.

Ponadto występuje jako zarządca 24-ch Wspólnot Mieszkaniowych na terenie Miasta Łuków i reprezentuje je na zewnątrz.

ZGL odpowiada za terminową kontrolę stanu technicznego budynków, przygotowanie dokumentów i prowadzenie obszernej dokumentacji zarządzanych budynków, w kwestiach finansowych i technicznych, aby były w należytym stanie i nie zagrażały bezpieczeństwu ludzi.

Zadania wykonywane przez ZGL to:

 1. Konserwacja oświetlenia ulicznego jak również inne prace z użyciem podnośnika
 2. Organizowanie i przeprowadzanie przetargów na:
  • najem lokali użytkowych
  • dzierżawę terenu
 3. Zawieranie oraz rozwiązywanie umów najmu lokali mieszkalnych z osobami wskazanymi przez Burmistrza Miasta Łuków
 4. Wykonywanie czynności porządkowych i utrzymania czystości w obiektach komunalnych
 5. Zarządzanie Targowiskiem Miejskim Nr 1 – ul. B. Prusa i ul. Łąkowa oraz Targowiskiem Nr 2 ul. Kanałowa 3, na co składa się:
  • utrzymanie w czystości i porządku terenu targowiska
  • prowadzenie ewidencji stanowisk
  • pobór należnych opłat
 6. Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym przy ul. Zapowiednik 75, na co składa się:
  • utrzymanie należytego stanu technicznego i estetycznego całego terenu cmentarza
  • prowadzenie ewidencji osób pochowanych
  • przygotowanie miejsca pochówku