DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALOWEJ W ŁUKOWIE OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA WYNAJEM WYZNACZONYCH MIEJSC TARGOWYCH PRZY UL. SPOKOJNEJ I UL. 700-LECIA NA HANDEL

W DNIACH 29 PAŹDZIERNIKA– 2 LISTOPADA 2022 R.


PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 6 PAŹDZIERNIKA 2022 R. O GODZINIE 13:00
W SALI KONFERENCYJNEJ W URZĘDZIE MIASTA ŁUKÓW PRZY UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 17 W ŁUKOWIE


Na podstawie Zarządzenia 161/2022 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 4 października 2022 roku wprowadzającego zmiany w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Łuków Nr 154/2022 z dnia 19 września 2022 roku w sprawie prowadzeniu handlu w dniach 29.10.2022 r. - 02.11.2022 r. posa pasem drogowym.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły wadium.
Wadium należy wpłacać do dnia 5 października 2022 r. na konto Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie nr konta: 58 9206 1048 7103 0485 2000 0290 lub w kasie Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie przy ul. Warszawskiej 19. Wpłata wadium oznacza zapoznanie się z regulaminem przetargu i jego akceptację. Regulamin przetargu dostępny w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Łukowie ul. Warszawska 19 oraz na stronie internetowej https://zgl.lukow.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Łukowie ul. Warszawska 19 lub telefonicznie tel. 25 798 25 54, 504 396 085 w godzinach 7.00-15.00.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo wycofania z przetargu poszczególnych miejsc targowych lub odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dyrektor ZGL w Łukowie
/-/ Jarosław Piekarski

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2022

Dyrektora ZGL w Łukowie z dnia 22.09.2022 r.

Regulamin

Przetarg ustny nieograniczony na wynajem wyznaczonych miejsc targowych zgodnie z Zarządzeniem 161/2022 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 4 października 2022 roku wprowadzającego zmiany w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Łuków Nr 154/2022 z dnia 19 września 2022 roku.

Miejsca targowe wyznaczone poza pasem drogowym na działce będącej własnością Miasta Łuków położonej przy ul. Spokojnej, na prowadzenie handlu w dniach od 29 października 2022r. do 2 listopada 2022 r.

 1. Na placu położonym przy skrzyżowaniu ul. 700-lecia i ul. Wilczyńskiego poza pasem drogowym, stanowiącym własność Miasta Łuków, w dniach od 29 października 2022 r. do 2 listopada 2022 roku.
 • Miejsca targowe wyznaczone poza pasem drogowym przy ul. 700-lecia na prowadzenie handlu w dniach od 29 października 2022 r. do 2 listopada 2022 roku.
  1. Przetarg odbędzie się 6 października 2022 r. o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17.
  2. Przetarg ma charakter ustny nieograniczony.
  3. Organizatorem przetargu jest Zakład Gospodarki Lokalowej w Łukowie.
  4. Przedmiotem przetargu jest rezerwacja stanowisk targowych. Stanowiska targowe są wyznaczone i oznakowane, położone poza pasem drogowym przy ul. 700-lecia
   i przy ul. Spokojnej oraz na placu przy skrzyżowaniu ul. 700-lecia z ul. Wilczyńskiego na działkach będących własnością Miasta Łuków.
  5. Przed wpłaceniem wadium i wzięciem udziału w przetargu należy zapoznać się z usytuowaniem stanowisk handlowych w terenie. Po zamknięciu przetargu reklamacje dotyczące funkcjonalności poszczególnych stanowisk nie będą uwzględniane.
  6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły wadium. Wadium należy wpłacać na konto Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie nr konta 58 9206 1048 7103 0485 2000 0290 lub w kasie ZGL w Łukowie przy ul. Warszawskiej 19, do dnia 5 października 2022 r. bądź w dniu przetargu od godziny 12:00 do 13:00 w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Miasta łuków przy ul. Piłsudskiego 17.
  7. a) Kwota jednego wadium na stanowisko położone przy ul. Spokojnej wynosi 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych)
  8. b) Kwota jednego wadium na stanowisko położone na placu przy skrzyżowaniu na ul. 700 lecia i ul. Wilczyńskiego wynosi 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych)
  9. c) Kwota jednego wadium, na stanowisko poza pasem drogowym przy ul. 700 lecia wynosi 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych)
  10. Jedno wpłacone wadium upoważnia do wylicytowania w przetargu jednego stanowiska targowego na określonych ulicach bez względu na jego numer. Osoby, które wpłaciły wadium na konto powinny przedstawić dowód wpłaty.
  11. Członkami komisji przetargowej nie mogą być osoby biorące udział w przetargu lub osoby bliskie osobom biorącym udział w przetargu.
  12. Komisja przetargowa wpuszczając na salę konferencyjną osoby, które wpłaciły wadium, przekazuje im numery na każde wpłacone wadium.
  13. Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg i podaje nazwy firm lub imiona i nazwiska osób, które wpłaciły wadium I zostały dopuszczone do przetargu oraz przekazuje informacje dotyczące oznakowania stanowisk targowych, ich cenę wywoławczą, która za jedno stanowisko handlowe wynosi:

350,00 zł - położone przy ul. Spokojnej,

450,00 zł – położone na placu przy skrzyżowaniu ul. 700-lecia i ul. Wilczyńskiego,

250,00 zł – położone poza pasem drogowym przy ul. 700-lecia.

 1. Postąpienie ustala się w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), za jedno stanowisko targowe będące przedmiotem przetargu.
 2. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienie nie zostanie przyjęte.
 3. Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienie poprzez podniesienie numeru otrzymanego od prowadzącego przetarg, do czasu trzykrotnego wywołania najwyższej zaoferowanej ceny.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wywoławczą.
 5. Po ostatnim zgłoszeniu postąpienia, przewodniczący wywołuje najwyższą cenę i zamyka przetarg, ogłasza imię i nazwisko lub nazwę firmy, która wygrała przetarg na dany numer stanowiska.
 6. Z chwilą przekroczenia podczas licytacji kwoty 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za jedno stanowisko targowe, postąpienie przetargowe zostaje wstrzymane do momentu wpłacenia do kasjera ZGL w Łukowie na miejscu przetargu zadeklarowanej kwoty. Odmowa wpłaty zadeklarowanej kwoty skutkuje tym,
  że wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i utratą dalszej możliwości uczestniczenia w przetargu na podmiotowe stanowisko.
 7. Cenę przetargową, pomniejszoną o wadium należy wpłacić do dnia 13 października 2022 roku na konto Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie nr konta 58 9206 1048 7103 0485 2000 0290 lub w kasie ZGL w Łukowie przy ul. Warszawskiej 19.
 8. a) odsprzedawanie miejsc targowych jest zabronione i stwierdzenie takich praktyk, będzie traktowane, jak prowadzenie działalności bez wpisania jej do rejestru ze wszystkimi przewidzianymi z tego tytułu konsekwencjami.
 9. Jeżeli osoba ustalona jako najemca miejsca targowego nie wpłaci w miejscu i terminie podanym w pkt 17 kwoty do wylicytowanej wysokości, traci wadium i nie może wnioskować o nabycie miejsca w drodze przetargowej. Prawo pierwokupu danego miejsca nabywa osoba biorąca udział w przetargu na dane miejsce, deklarująca
  w przetargu kwotę najbliższą górnej kwocie deklarowanej w przetargu i wyrażająca akces wykupienia rezerwacji danego miejsca na piśmie do dnia 24 października 2022 roku i dokona wpłaty w kasie ZGL w Łukowie ul. Warszawska 19 lub na konto bankowe Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie nr konta 58 9206 1048 7103 0485 2000 0290 do dnia 27 października 2022 roku.
 10. Wadium ulega zarachowaniu na poczet należności za wynajem miejsc targowych, a w pozostałych przypadkach podlega zwrotowi. Po zwrot wpłaconego wadium należy zgłaszać się do kasy ZGL w Łukowie ul. Warszawska 19 od dnia 20 października 2022 roku w godzinach urzędowania kasy, bądź z pisemną prośbą o zwrot wadium na wskazane konto bankowe.
 11. Miejsca targowe, które nie znalazły nabywców w przetargu będą wynajmowane:
 12. a) od 10 października 2022 do 14 października 2022 r. dla osób które nie wykorzystały wadium.
 13. b) od dnia 17 października 2022 roku do dnia 28 października 2022 roku dla wszystkich .
 14. Miejsca, na które nie została dokonana zapłata w terminie opisanym w pkt 17 niniejszego regulaminu będą wynajmowane od dnia 17 października 2022 roku do dnia 28 października 2022 roku. Osoby zainteresowane powinny zgłosić chęć nabycia miejsca targowego w Sekretariacie ZGL w Łukowie przy ul. Warszawskiej 19 lub na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i uiścić opłatę w kasie ZGL lub na konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebieszowie 58 9206 1048 7103 0485 2000 0290 .
 15. O kolejności sprzedaży miejsc decyduje data i godzina zgłoszenia.
 16. Z przebiegu przetargu Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół, który stanowił będzie podstawę do wynajmu miejsca targowego.
 17. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo wycofania z przetargu poszczególnych miejsc targowych lud odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.