Kontakt

Działalność

Zakład Gospodarki Lokalowej (ZGL) jest zakładem budżetowym Miasta Łuków, jego celem jest wykonywanie w imieniu Miasta Łuków zwykłego zarządu mieniem wchodzącym w skład gminnego zasobu mieszkaniowego przekazanego w zarządzanie.
Ponadto występuje jako zarządca 24-ch Wspólnot Mieszkaniowych na terenie Miasta Łuków i reprezentuje je na zewnątrz.

Nasza siedziba

25 798-25-54

ul. Warszawska 19
21-400 Łuków

zgl@um.lukow.pl

Lokalizacja

ul. Warszawska 19
21-400 Łuków

E-mail

zgl@um.lukow.pl

Telefon:

 25 798 25-54

Dyrektor Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony 
na WYNAJEM wyznaczonych miejsc targowych Na handel
w dniach 16-18 sierpnia 2024 r. (Odpust św. ROCHA)

zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łuków Nr 55/2024 z dnia 22 maja 2024 roku.

Przetarg odbędzie się W DNIU 27 czerwca 2024 R. o godzinie 13:00

Sali Konferencyjnej im. Jana Pawła II (budynek Urzędu Miasta)

ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły wadium.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły wadium.

Wadium należy wpłacić do dnia 26.06.2024 r. na konto Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie nr konta 58 9206 1048 7103 0485 2000 0290 lub w kasie ZGL w Łukowie przy ul. Warszawskiej 19, lub w dniu przetargu w kasie ZGL-u do godz. 12.00 oraz w Sali Konferencyjnej (miejsce przetargu) od godziny 12.00 do 13.00.

Wpłata wadium oznacza zapoznanie się z Regulaminem przetargu, zasadami handlu i ich akceptacją.

Regulamin przetargu i zasady handlu dostępne są w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Łukowie ul. Warszawska 19 oraz na stronie https://zgl.lukow.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Łukowie ul. Warszawska 19 lub telefonicznie tel. 25 798 25 54, 504 396 085 w dni robocze w godzinach 7.00-15.00.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo wycofania z przetargu poszczególnych miejsc targowych lub odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 Dyrektor ZGL w Łukowie

/-/ Jarosław Piekarski

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Regulamin

Przetarg na rezerwację wyznaczonych miejsc targowych zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łuków Nr 55/2024 z dnia 22 maja 2024 roku:

 

I. Miejsca targowe wyznaczone poza pasem drogowym na działkach stanowiących własność Miasta Łuków położone przy ul. Spokojnej, na prowadzenie handlu w  dniach 16-18 sierpnia 2024 r.

II. Miejsca targowe na placu położonym przy skrzyżowaniu ul. 700-lecia i ul. Wilczyńskiego poza pasem drogowym, stanowiącym własność Miasta Łuków, na prowadzenie handlu w dniach 16-18 sierpnia 2024 r.

III. Miejsca targowe wyznaczone w pasie drogowym przy ul. 700-lecia i ul. Wilczyńskiego, na prowadzenie handlu w dniu 18 sierpnia 2024 r.

 1. Przetarg odbędzie się 27 czerwca 2024 r. o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17.
 2. Przetarg ma charakter ustny nieograniczony.
 3. Organizatorem przetargu jest Zakład Gospodarki Lokalowej w Łukowie.
 4. Przedmiotem przetargu jest rezerwacja stanowisk targowych. Stanowiska targowe są wyznaczone i oznakowane, położone w pasie drogowym przy ul. 700-lecia i ul. Wilczyńskiego, oraz przy ul. Spokojnej i przy skrzyżowaniu ul. 700-lecia z ul. Wilczyńskiego położone poza pasem drogowym na działkach będących własnością Miasta Łuków.
 5. Przed wpłaceniem wadium i wzięciem udziału w przetargu należy zapoznać się z usytuowaniem stanowisk handlowych w terenie. Po zamknięciu przetargu reklamacje dotyczące funkcjonalności poszczególnych stanowisk nie będą uwzględniane.
 6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły wadium na rezerwację miejsc handlowych w wysokości:
 1. 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych) za stanowisko na handel przy ul. Spokojnej (3 dni) 16, 17 i 18 sierpnia 2024 r.– piątek, sobota i niedziela;
 2. 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) za stanowisko na handel na placu przy skrzyżowaniu ul. 700 - lecia z ul. Wilczyńskiego – (2 dni) 16 i 17 sierpnia 2024 r – piątek i sobota (z wyłączeniem stanowisk od 36 do 41 oraz od 54 do 59);
 3. 200,00 zł za stanowisko (słownie: dwieście złotych) na handel na placu przy skrzyżowaniu ul. 700 ‑ lecia z ul. Wilczyńskiego – (1 dzień) 18 sierpnia 2024 r. – niedziela – z wyłączeniem stanowisk od 1 do 11A, od 22 do 25, od 36 do 41, od 46 do 49 oraz od 54 do 59, (1 firma – pompowańce i ewentualnie gastronomia)
 4. 200,00 zł za stanowisko (słownie: dwieście złotych ) na handel w pasie drogowym ul. 700-lecia i ul. Wilczyńskiego - (1dzień) 18 sierpnia 2024 r.

Wadium należy wpłacić do dnia 26.06.2024 r. na konto Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie nr konta 58 9206 1048 7103 0485 2000 0290 lub w kasie ZGL w Łukowie przy ul. Warszawskiej 19, lub w dniu przetargu 27 czerwca 2024 r. w kasie ZGL-u do godz. 12.00 oraz w Sali Konferencyjnej od godziny 12.00 do 13.00.

 1. Jedno wpłacone wadium upoważnia do wylicytowania w przetargu jednego stanowiska targowego na określonych ulicach bez względu na jego numer. Osoby,  które wpłaciły wadium na konto powinny przedstawić dowód wpłaty.
 1. Czynności przetargowe wykonuje Komisja Przetargowa powołana przez dyrektora Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie Zarządzeniem Nr 5/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r.
 2. Członkami komisji przetargowej nie mogą być osoby biorące udział w przetargu lub osoby bliskie osobom biorącym udział w przetargu.
 3. Komisja przetargowa wpuszczając na sale konferencyjną osoby, które wpłaciły wadium, przekazuje im numery do licytacji na każde wpłacone wadium.
 4. Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, informuje o oznakowaniu stanowisk targowych i ich cenie wywoławczej, która za jedno stanowisko handlowe wynosi:

450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych) – przy ul. Spokojnej;

300,00 zł (słownie: trzysta złotych) – na placu przy skrzyżowaniu ul. 700-lecia i ul. Wilczyńskiego (piątek, sobota);

200,00 zł (słownie: dwieście złotych)  na placu przy skrzyżowaniu ul. 700-lecia i ul. Wilczyńskiego (niedziela);

200,00 zł (słownie: dwieście złotych) – w pasie drogowym ul. 700-lecia i ul. Wilczyńskiego.

Postąpienie ustala się w wysokości 50,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych), za jedno stanowisko targowe będące przedmiotem przetargu.

 1. Uczestnicy przetargu zgłaszają chęć zakupu rezerwacji poprzez podniesienie numeru otrzymanego od prowadzącego przetarg, do czasu trzykrotnego wywołania najwyższej zaoferowanej ceny.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik wylicytuje stanowisko po cenie wywoławczej.
 3. Po ostatnim zgłoszeniu postąpienia, przewodniczący wywołuje najwyższą cenę i  zamyka przetarg, ogłaszając: dany numer stanowiska, numer licytanta (otrzymany w dniu przetargu na podstawie wpłaconego wadium) który wygrał przetarg na i wylicytowaną kwotę za to stanowisko.
 4. Z chwilą przekroczenia podczas licytacji kwoty 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za jedno stanowisko targowe, postąpienia przetargowe zostaje wstrzymane do momentu wpłacenia do kasjera ZGL w Łukowie na miejscu przetargu zadeklarowanej kwoty. Odmowa wpłaty zadeklarowanej kwoty skutkuje tym, że wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i utratą dalszej możliwości uczestniczenia w przetargu na podmiotowe stanowisko.
 5. Wadium ulega zarachowaniu na poczet należności za wylicytowaną rezerwację miejsc targowych.
 6. Kwotę za którą została wylicytowana rezerwacja miejsca handlowego pomniejszoną o wadium, należy wpłacić do dnia 3 lipca 2024 r. na konto Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie nr konta 58 9206 1048 7103 0485 2000 0290 w kasie ZGL w Łukowie ul. Warszawska 19.
 7. a) dowód zakupu rezerwacji wylicytowanego stanowiska należy zachować do przestawienia w dniach handlu.
 8. b) odsprzedawanie miejsc targowych jest zabronione i stwierdzenie takich praktyk, będzie traktowane jak prowadzenie działalności bez wpisania jej do rejestru ze wszystkimi przewidzianymi z tego tytułu konsekwencjami.
 9. Jeżeli osoba, która wygrała licytacje na rezerwacje miejsca handlowego nie wpłaci w miejscu i terminie podanym w pkt. 17 wymaganej kwoty, traci wadium i nie może wnioskować o nabycie miejsca w drodze przetargowej.
 10. Prawo pierwokupu danego miejsca nabywa osoba biorąca udział w przetargu na dane miejsce, deklarująca w przetargu kwotę najbliższą górnej kwocie deklarowanej w przetargu i wyrażająca akces wykupienia rezerwacji danego miejsca do dnia 19 lipca 2024 r. w sekretariacie ZGL w Łukowie ul. Warszawska 19 i dokona wpłaty do kasy ZGL w Łukowie ul. Warszawska 19, najpóźniej do dnia 26 lipca 2024 r.
 11. Miejsca handlowe, które nie znalazły nabywców w przetargu, będą sprzedawane na zasadach rezerwacji wg kolejności zgłoszeń (o kolejności sprzedaży rezerwacji miejsc decyduje data i godzina zgłoszenia). Zgłoszenia przyjmowane będą osobiście w sekretariacie Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie przy ul. Warszawskiej 19, telefonicznie na numer telefonu 504396085 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 12. a) w pierwszej kolejności od godz. 8.00 dnia 5 lipca 2024 r. osobom, które nie wykorzystały wadium w przetargu lub nie mogły w nim uczestniczyć.
 13. b) od godz. 8.00 dnia 10 lipca 2024 roku do dnia 16 sierpnia 2024 roku pozostałym zainteresowanym.

Opłatę za ww. stanowiska należy uiścić wg  ustalonej ceny za stanowisko (pkt 11 niniejszego regulaminu) w kasie ZGL w Łukowie ul. Warszawska 19 lub na konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebieszowie 58 9206 1048 7103 0485 2000 0290 w przeciągu 7 dni od dokonania zgłoszenia (nie później niż 16 sierpnia 2024 r.)

O kolejności sprzedaży rezerwacji miejsc decyduje data i godzina zgłoszenia.

 1. Z przebiegu przetargu Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół.
 2. W dniach targowych, których dotyczy Regulamin, osoby zainteresowane prowadzeniem handlu na niezarezerwowanych stanowiskach, zobowiązane są do zgłoszenia chęci zajęcia miejsca targowego służbie porządkowej Zakładu Gospodarki Lokalowej, dokonać opłaty za stanowisko w wysokości opłaty rezerwacyjnej oraz opłaty targowej.

 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo wycofania z przetargu poszczególnych miejsc targowych lub odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zasady prowadzenia handlu

 1. Handel można prowadzić na wyznaczonych i ponumerowanych stanowiskach handlowych.
 2. W pierwszej kolejności do zajmowania stanowisk upoważnione są osoby, które opłaciły rezerwację danego miejsca i posiadają odpowiedni dokument.
 3. Zabrania się prowadzenia handlu oraz parkowania pojazdów, z których prowadzona jest sprzedaż poza wyznaczonymi i ponumerowanymi stanowiskami.
 4. Zabrania się sprzedaży, reklamy i spożywania na targowisku napojów alkoholowych.
 5. Sprzedawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów w sprawie wymagań sanitarnych i higienicznych obowiązujących w handlu obwoźnym.
 6. Sprzedaż materiałów pirotechnicznych mogą prowadzić tylko sprzedawcy posiadający odpowiednie zezwolenia.
 7. Zabrania się wprowadzenia na teren targowiska zwierząt gospodarczych.
 8. Sprzedawcy są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku na stanowisku i wokół niego w czasie prowadzenia handlu,
 9. Sprzedawcy zobowiązani są do uprzątnięcia stanowiska oraz miejsca bezpośrednio do niego przylegającego po zakończeniu handlu,
 10. Posegregowane odpady należy wyrzucać do odpowiednich pojemników.
 11. Zgodnie z uchwałą rady Miasta Łuków na stanowiskach handlowych obowiązuje opłata targowa w wysokości 1,50 zł za 1 m2 zajętej powierzchni.
 12. Pobór opłaty targowej wykonują upoważnieni pracownicy Zakładu Gospodarki Lokalowej, posiadający imienne upoważnienie, a sprzedający są zobowiązani do przygotowania i posiadania środków na opłatę targową od momentu zajęcia zarezerwowanego stanowiska.